Produkcijos ženklinimas

VARTOTOJŲ GALIMYBĖS GAUTI AIŠKIĄ IR IŠSAMIĄ INFORMACIJĄ PAGERINIMAS

  Ne tik ūkininkai, bet  ir žvejai yra pagrindiniai  žaliojo kurso  įgyvendinimo dalyviai. „Nuo lauko iki stalo“  - vienas iš pagrindinių  tikslų   ateinančiame finansavimo periode  keliamas   žvejams gamintojams  jų  strategijose.  Europos Perlamentas numatė pastabas, pasiūlymus  ir atkreipė dėmesį į daugelį dalykų  maisto grandinėje. Teikiame ištrauką iš  rezoliucijos,  į kokius aspektus  siūloma  atkreipti  dėmesį  žuvininkystės srityje.  

Šaltinis https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0425_LT.html

P9_TA(2021)0425  Strategija „Nuo ūkio iki stalo“  2021 m. spalio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl sąžiningos, sveikos ir aplinkai palankios maisto sistemos pagal strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ (2020/2260(INI)) (2022/C 184/01)

 

Europos Parlamentas,

„1.palankiai vertina strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ užmojus ir tikslus, kaip svarbią priemonę užtikrinant tvarią, sąžiningą, sveiką, gyvūnams palankią, labiau regioninę, diversifikuotą ir atsparią maisto sistemą, kuri yra labai svarbi siekiant Europos žaliojo kurso komunikate ir DVT nustatytų tikslų; pabrėžia, kad esama neatsiejamų ryšių tarp sveikų žmonių, sveikos visuomenės, sveikų gyvūnų ir sveikos planetos; pabrėžia, kad ši strategija yra labai svarbi siekiant užtikrinti, kad maisto sistema, įskaitant gyvūnų ir augalų auginimą, atitiktų planetos galimybes, kartu pabrėžia, kad svarbu užtikrinti deramas darbo ir užimtumo sąlygas ir sąžiningas galimybes visoje maisto vertės grandinėje ir kad reikia pasiekti, kad būtų laikomasi tinkamo ir subalansuoto politinio požiūrio; ragina Komisiją kuo greičiau įgyvendinti strategiją konkrečiais teisėkūros ir ne teisėkūros veiksmais, kartu taikant tinkamus pereinamojo laikotarpio finansinės paramos mechanizmus; <...>

 

Būtinybė imtis veiksmų.

 

 

Gyventojams, darbuotojams, gamintojams, platintojams ir aplinkai palankios maisto grandinės kūrimas

 

 

 

 

 

58.

pažymi, kad žemės ūkio sektorius palaiko ne tik ūkininkus, bet ir gamintojus ir tolesnes naudotojas įmones, užtikrina darbo vietų saugumą ir padeda kurti naujas darbo vietas, ir yra visos maisto pramonės pagrindas; šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į tai, kad kultūrinio kraštovaizdžio išsaugojimas yra paskata išlaikyti aktyvias kaimo vietoves; atkreipia dėmesį į tradicinių amatų svarbą regioninės ir vietos maisto gamybos sektoriuje ir didelę kultūrinę įvairovę, kurią duoda tokia gamyba; primena, kad su maisto gamyba susijusių amatų žinias taip pat reikėtų išlaikyti ir perduoti laikantis horizontaliųjų strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ nuostatų, pvz., geriau integruojant tokias žinias į dalyvavimu grindžiamas mokslinių tyrimų ir plėtros programas;

 

 

59.

išreiškia nusivylimą tuo, kad strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“ nepakankamai svarbos teikiama žvejybos ir akvakultūros sektoriui ir joje stokojama užmojo, susijusio su šio sektoriaus indėliu ir potencialu; primygtinai ragina Komisiją būsimuose pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, strategijose ar gairėse deramai atsižvelgti į specifinį žvejybos ir akvakultūros sektoriaus pobūdį; pabrėžia, kad norint pasiekti tvarumą užtikrinantį žuvų populiacijų dydį ir atkurti jūrų ir pakrančių ekosistemas reikia laikytis ekosisteminio požiūrio, pagal kurį dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas žvejybos ir akvakultūros sektorių naudai ir jų socialiniam, ekonominiam ir aplinkosauginiam tvarumui;

 

 

60.

pabrėžia, kad tvirtomis ir patikimomis žvejybos ir akvakultūros sektorių teisės aktų sistemomis, pagal kurias būtų nuosekliai taikomas atsargumo principas ir kurios būtų suderintos su atnaujintomis strateginėmis ES akvakultūros darnaus vystymosi gairėmis, turėtų būti suteiktas pagrindas darniai pasinaudoti sektoriuje kylančiomis galimybėmis, taip pat taikyti geresnės apsaugos ir gyvūnų sveikatos priemones, be kita ko, sumažinti naudojamą veterinarinių vaistų kiekį, įskaitant antibiotikus, atitinkamai padidinti žuvų populiacijas ir užtikrinti daugiau aiškumo dėl teritorijos panaudojimo ir licencijų visoms antropogeninės veiklos reikmėms, įskaitant akvakultūrą, taip suteikiant didesnį nuspėjamumą, reikalingą investicijoms, ir nemažinant aplinkosaugos teisės aktų veiksmingumo; pabrėžia skaidraus ir dalyvavimu grindžiamo mechanizmo, atitinkančio Direktyvą 2014/89/ES dėl jūrinių teritorijų planavimo, svarbą siekiant teisingai paskirstyti teritorijas visiems suinteresuotiesiems subjektams; pabrėžia, kad reikia visapusiškai paisyti saugomų jūrų teritorijų;

 

 

61.

pabrėžia, kad siekiant užtikrinti maisto saugą, skaidrumą vartotojams, sektoriui ir įvairioms administravimo institucijoms, kovą su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba ir siekiant įgyvendinti Žaliojo kurso tikslus ir darnaus vystymosi tikslus, labai svarbūs geri atsekamumo mechanizmai, atitinkantys vartotojų poreikius ir teikiantys informaciją apie tai, kur, kada, kaip ir kokios žuvys buvo sugautos ar užaugintos, įskaitant kilmės ir gamybos būdo ženklinimą, taip pat aukštus visų ES rinkose parduodamų produktų darnumo ir gyvūnų gerovės standartus; šiuo tikslu pabrėžia kibernetiškai saugių technologijų svarbą plėtojant tikslias skaitmenines decentralizuotas atsekamumo sistemas; ragina laikytis koordinuoto požiūrio, kad būtų užtikrintas įvairių iniciatyvų šiuo klausimu derėjimas, įtraukiant visus vertės grandinės dalyvius; ragina imtis kontrolės priemonių, siekiant užtikrinti, kad visi į ES rinką patenkantys importuojami žvejybos produktai atitiktų tarptautiniu lygmeniu sutartus socialinius standartus, pvz., nustatytus Tarptautinės darbo organizacijos konvencijoje Nr. 188 dėl darbo žvejybos sektoriuje ir ES įgyvendintus Tarybos direktyva (ES) 2017/159 (70), ir siekiant neleisti, kad į ES rinką būtų tiekiami žvejybos produktai, sužvejoti laivais, nesilaikančiais minimalių socialinių standartų;

 

 

62.

primena BŽP tikslus užtikrinti tausų gyvųjų jūrų biologinių išteklių naudojimą, atkurti ir išlaikyti žuvų populiacijas, viršijančias biomasės dydžius, kuriems esant galimas didžiausias tausios žvejybos laimikis, taip pat užtikrinti žvejybos veiklos pelningumą, prisidėti prie labai maistingo maisto tiekimo ES rinkai ir sumažinti ES rinkos priklausomybę nuo maisto importo ir pabrėžia, kad reikia gerinti BŽP stebėseną, kontrolę ir vykdymo užtikrinimą, įskaitant visišką įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimą ir tam tikrų laivų elektroninės stebėsenos įdiegimą;

 

 

63.

ragina Komisiją ir valstybes nares remtis esama darnia praktika ir palengvinti, skatinti ir tinkamai remti perėjimą prie nedidelį poveikį darančios žvejybos ir akvakultūros ir darnios šių sektorių plėtros, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybą, pvz., skatinti naudoti selektyviosios žvejybos įrankius, aplinkai palankią akvakultūrą, įskaitant ekologišką akvakultūrą, ir energijos vartojimo efektyvumo sprendimus, taip pat didinti nacionalinių kvotų, skiriamų mažos apimties priekrantės žvejybai, procentinę dalį; pabrėžia, kad būtina remti žvejus ir žuvų produktų tiekimo grandinės subjektus, įskaitant žvejus ir subjektus atokiausiuose regionuose, pereinant prie labiau skaitmeninės praktikos, daug investuojant į mokymą ir teikiant skaitmeninimo bei perėjimo prie ekologiškos praktikos ir priemonių finansavimą; pabrėžia Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo (EJRŽAF) svarbą šiuo atžvilgiu skatinant tvarios mėlynosios ekonomikos plėtrą ir modernizuojant žuvininkystės sektorių pagal BŽP tikslus;

 

 

64.

reikalauja, kad Europos Sąjungos Taryba pati viešai skelbtų visus dokumentus, susijusius su bendrų leidžiamų sužvejoti kiekių (BLSK) reglamentų priėmimu, laikantis Europos ombudsmeno rekomendacijos byloje Nr. 640/2019/FP;

 

 

65.

pabrėžia, kad reikia stebėti ir skatinti atsakingą žuvininkystės išteklių naudojimą, drauge taikant visiško netoleravimo principą kovoje su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba, visapusiškai pasinaudojant ES turimomis priemonėmis pagal NNN žvejybos reglamentą (71), be kita ko, naudojant raudonąsias korteles, jei valstybė nesilaiko ES reikalavimų, ir stiprinant tausios žvejybos susitarimų su ES nepriklausančiomis valstybėmis politiką; pabrėžia, kad šie susitarimai turi būti iš tiesų darnūs, atitikti patikimiausias turimas mokslines rekomendacijas, nekelti grėsmės ES nepriklausančių valstybių mažos apimties žvejybos sektoriui ir nepakenkti vietos apsirūpinimo maistu saugumui;

 

 

66.

primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinti teisiškai privalomas priemones, kurias Komisija įsipareigojo įgyvendinti tinklo „Natura 2000“ jūrų teritorijose, ir laikytis holistinio požiūrio į jūrų aplinką, šalinti pagrindines vandens taršos priežastis, įskaitant jūrų taršą šiukšlėmis ir miesto bei pramonės nuotekas, nutraukti praktiką, kuri žalinga jūrų aplinkai ir žmonių sveikatai, skatinti žvejus tvariai rinkti jūrų atliekas, kartu vengiant papildomo kuro vartojimo ir teršalų išmetimo, taip pat vengti jūrų gyvūnų ir žuvų priegaudos ir neigiamo poveikio ekosistemai, įgyvendinti priemones, kuriomis siekiama gerinti vandens kokybę ir ligų kontrolę, ir mažinti gyvūnų tankį akvakultūros gamybos ūkiuose žmonių sveikatos ir gyvūnų gerovės sumetimais;

 

 

67.

pabrėžia moterų ir vyrų darbo žvejybos ir akvakultūros sektoriuose vertę ir svarbų moterų vaidmenį perdirbant, siūlant ir parduodant sugautą žuvį; primena darnios akvakultūros ir žvejybos potencialą kuriant žaliąsias darbo vietas ir mano, kad ekologinė maisto sistemų, įskaitant žuvininkystę, pertvarka turėtų būti vykdoma taip, kad būtų užtikrintos sąžiningos pajamos ir tvirta padėtis visoje vertės grandinėje, ir šiuo atžvilgiu pabrėžia aktyvaus žvejybos ir akvakultūros sektoriaus gamintojų organizacijų dalyvavimo svarbą;

 

 

68.

ragina Komisiją ir valstybes nares remti ir skatinti darnesnių žvejybos būdų ir įrankių bei didesnės gerovės žuvų ir jūrų bestuburių gaudymo, iškrovimo, vežimo ir skerdimo metodų plėtrą remiantis patikimiausiais turimais mokslo duomenimis, taip pat gerinti ūkiuose auginamų žuvų gerovės standartus, siekiant sumažinti stresą ir pagerinti žuvų kokybę; pabrėžia, kad Sąjunga turėtų remti ir skatinti investicijas į tokius įrankius, metodus ir patobulinimus;

 

 

69.

atkreipia dėmesį į žvejybos tvenkiniuose, įskaitant jos tradicinę valdymo praktiką, indėlį siekiant strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų ir sąsajas su Biologinės įvairovės strategija; pažymi, kad kultivuojamuose tvenkiniuose sudaromos sąlygos retoms rūšims įsirengti buveines, jie duoda teigiamą naudą klimatui ir vandens ištekliams, pasitarnauja kaip maistinių medžiagų absorbentai ir atlieka nuosėdų saugyklų funkciją, taip pat prisideda prie darnios regioninio maisto gamybos; ragina Komisiją ir valstybes nares apsvarstyti galimybę įtraukti žvejybą tvenkiniuose į atitinkamas priemones ir programas;

 

 

70.

primena, kad pirminių gamintojų padėtis pajamų požiūriu yra kur kas nepalankesnė, palyginti tiek su kitais tiekimo grandinės ūkio subjektais, tiek su likusia ekonomikos dalimi; pabrėžia, kad labai svarbu stiprinti pirminių gamintojų, o ypač mažų ir vidutinių gamintojų, padėtį maisto tiekimo grandinėje, kad jie galėtų gauti teisingą darniai pagaminto maisto pridėtinės vertės dalį, be kita ko, skatinant bendradarbiavimą ir kolektyvinius veiksmus, pasinaudojant bendro žemės ūkio, žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo teikiamomis galimybėmis, įskaitant konkurencijos taisyklių pritaikymą;“

 

Parengta 2023-09-26

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Atmintinė apie žuvų produkcijos ženklinimą ir pagrindinius žuvų pateikimo į rinką reikalavimus

     Prekybos vietose vartotojai gali įsigyti neišdarinėtos ar jau išskrostos, supjaustytos griežinėliais ar iš įvairių rūšių žuvies paruoštos filė, kuri gali būti neapdorota, tik atšaldyta.

* turi būti atliktas žuvų produkcijos ženklinimas, pagal šiuos reikalavimus  https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/gyvuninis-maistas/zuvis-ir-jos-produktai/zenklinimas

* sugautos žuvys turi būti kuo skubiau atšaldomos ir laikomos tirpstančio ledo temperatūroje – maždaug 0 ºC.

*  tinkamą temperatūrą ir žuvies kokybę užtikrina tik pakankamas ledo kiekis ant žuvies paviršiaus.

*  taip pat ne mažiau svarbu atkreipti dėmesį, kad ledas aplink žuvį būtų švarus. 

*  patariama įvertinti žuvies išvaizdą, kvapą, spalvą ir konsistenciją.

* nepjaustytos žuvies šviežumą patikrinti lengviausia apžiūrint akis, žvynus, pelekus ir žiaunas.

* šviežia žuvis neturi pašalinio kvapo, jis yra specifinis ir būdingas tam tikroms žuvų rūšims.

*  jeigu, pavyzdžiui, jaučiamas stiprus amoniako kvapas – tokia žuvis nešviežia, pradedanti gesti.

* šviežių žuvų oda yra blizganti ir stangri, gleivės skaidrios, žvynai turi tvirtai laikytis ir blizgėti, pelekai ir uodega neapdžiūvę ir nesusiklijavę.

Paskelbta 2022-12-14

____________________________________________________________________________________

VIETINEI RINKAI MAŽAIS KIEKIAIS GAMINAMŲ IR TIEKIAMŲ GYVŪNINIO MAISTO PRODUKTŲ VETERINARIJOS REIKALAVIMAI

 

    Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimais (toliau – Reikalavimai) siekiama sumažinti administracinę naštą gyvūninio maisto tvarkymo subjektams, mažais kiekiais gaminantiems ir tiekiantiems gyvūninio maisto produktus tiesiogiai galutiniams vartotojams ar mažmeninės prekybos subjektams, užtikrinti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109), ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentu (ES) 2016/355 (OL 2016 L 67, p. 22), nurodytų tikslų įgyvendinimą, supaprastinant reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo ir reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo reikalavimus.

 

  Reikalavimai taikomi tiesiogiai galutiniams vartotojams, ar mažmeninės prekybos subjektams (žvejybos įmonėms), kurie iš mažais kiekiais gaminančių (t.y. kai vienos žvejybos metu sugaunama ne daugiau kaip 200 kg žuvų) ir  tiekiančių gyvūninio maisto produktus maisto tvarkymo subjektų gamybos vietos yra nutolę ne daugiau kaip 100 km.

 

Gyvūninio maisto tvarkymo subjektai, turintys teisę žvejoti vidaus vandenyse ir (arba) Baltijos jūros priekrantėje, turi laikytis šių Reikalavimų:

1. turi užtikrinti, kad į žvejybos laivą patekusios žuvys būtų apsaugotos nuo užteršimo, sužalojimo, saulės poveikio ir kitų šilumos šaltinių, galinčių turėti neigiamą poveikį žuvų saugai ir kokybei;

2. turi užtikrinti, kad žvejybos laivo sekcijos, konteineriai ir dėžės žuvims laikyti (toliau – talpyklos) prieš naudojimą būtų švarūs, neužteršti laivo varikliams naudojamu kuru, triumo vandeniu ir kitais teršalais;

3. turi užtikrinti, kad žvejybos laivo talpyklos būtų pagamintos iš nekenksmingos, vandeniui nelaidžios, puvimui atsparios, lygios, lengvai plaunamos ir dezinfekuojamos medžiagos arba padengtos tokia medžiaga;

4. jei žvejybos laive žuvys laikomos lede, turi užtikrinti, kad talpyklos būtų tokios, Jog pro jas galėtų ištekėti tirpstančio ledo vanduo, ir kad ledas būtų pagamintas iš geriamojo ar švaraus vandens;

5. turi užtikrinti, kad žvejybos laivas būtų įrengtas taip, kad žuvys, išskyrus tas, kurios laikomos gyvos, būtų kuo skubiau atšaldomos tirpstančio ledo temperatūroje (neatšaldytos gali būti ne ilgiau kaip 8 val. nuo sugavimo). Gyvoms žuvims užtikrinamos palankios išgyventi sąlygos;

6. turi užtikrinti, kad iš žvejybos laivo iškrautos žuvys kuo greičiau būtų patalpinamos į vietą (sandėlį, transporto priemonę, prekybos vietą), kurioje užtikrinama tirpstančio ledo temperatūra;

7. turi užtikrinti, kad iškrovimo ir vežimo metu žuvys būtų apsaugotos nuo užteršimo;

8. turi užtikrinti, kad, iškrovus žuvis, talpyklos būtų gerai išvalomos ir išplaunamos geriamuoju ar švariu vandeniu.

Išsamiau rasite čia https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5bbc83c0e75f11e7b4d1bdd5f1a9ff0e/asr

 Atnaujinta 2022-08-30

________________________________________________________________________________________________________________

 

PRODUKCIJOS ŽENKLINIMAS IR VETERINARINIAI REIKALAVIMAI

Naujų ES žuvies ir akvakultūros produktų etikečių kišeninis vadovas 

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba - https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/zenklinimas-ir-reklama/maisto-produktu-zenklinimas?language=lt

PRODUKCIJOS ŽENKLINIMAS IR VETERINARINIAI REIKALAVIMAI

Žuvų produkcijos ženklinimas   - https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/gyvuninis-maistas/zuvis-ir-jos-produktai/zenklinimas

Atsekamumas - https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/gyvuninis-maistas/zuvis-ir-jos-produktai/atsekamumo-reikalavimai

Teisės aktai dėl vet. reikalavimų žuvims ir jos produktams - https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/gyvuninis-maistas/zuvis-ir-jos-produktai/teises-aktai

https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/gyvuninis-maistas/zuvis-ir-jos-produktai

Etikėtės - http://www.zuvis.lampetra.lt/image/catalog/etiketes karšis starkas kuoja nuo 2016-12-13-pavyzdys.pdf

Atnaujinta:
2021-12-01

 __________________________________________________________________________________

Pagrindinis teisės aktas, nustatantis bendruosius maisto produktų ženklinimo reikalavimus, yra 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams <…> (OL 2011 L 304, p. 18)

Remiantis Reglamento reikalavimais, ženklinant (etiketėse)  nefasuotus maisto produktus (žvejų verslininkų atveju – šviežios ar atšaldytos žuvys) būtina nurodyti:

   – maisto produkto pavadinimą (Pvz.: “Karšis”);

   - pažymėti paryškintaikad žuvys yra alergiją ar netoleravimą sukeliantis produktas

  - žvejybos įrankio kategoriją (Pvz.: traukiamais tinklais);

   – maisto produkto grynąjį kiekį (Pvz.: 2,5 kg);

   – minimalų tinkamumo vartoti terminą arba nuorodą „Tinka vartoti iki … (data)“;

   – visas specialias laikymo ir (arba) vartojimo sąlygas (Pvz.: Laikyti 0-5 tirpstančio ledo temperatūroje);

   – maisto verslo operatoriaus pavadinimą ar įmonės pavadinimą ir adresą (Pvz.: UAB “Kablys”, Pakalnė g. 2, Kintai, Šilutės raj.);

   – kilmės šalį ar kilmės vietą numatytais atvejais (Pvz.: Lietuva);

   – vartojimo instrukciją, jei be jos būtų sudėtinga teisingai vartoti šį maisto produktą (Pvz.: Suvartoti iki …..);

 

PASTABA. Ženklinant konkrečius maisto produktus, be bendrosios informacijos, kituose teisės aktuose dar gali būti nustatyta pareiga pateikti ir papildomą ženklinimo informaciją.