Privatumo politika

ELEKTRONINĖS PREKYBOS PLATFORMOS HTTP://WWW.ZUVIS.LAMPETRA.LT PRIVATUMO POLITIKA 

 

 

I.PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

 

Privatumo politika - ši privatumo politika nustatanti privatumo sąlygas naudojantis elektroninės prekybos platforma http://www.zuvis.lampetra.lt.

 

Prekybos platforma - elektroninės prekybos platforma http://www.zuvis.lampetra.lt ir/arba mobili aplikacija LAMPETRA, kuri pasiekiama tik Pardavėjams Produktų talpinimo tikslais.

 

LAMPETRA – Žuvininkystės įmonių asociacija LAMPETRA, juridinio asmens kodas 177180868, Lietuvininkų g. 26-3, LT-99179 Šilutė.

 

BDAR - Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas.

 

Asmens duomenys - bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius. Ši sąvoka Privatumo politikoje rašoma iš mažosios raidės.

 

II.PRIVATUMO POLITIKA

 

2.1.Ši privatumo politika nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis Prekybos platforma.

2.2.Perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad sužinotumėte kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės ir pareigos.

2.3.Tuo atveju jei naudojatės Prekybos platforma LAMPETRA preziumuoja, jog esate susipažinęs su Privatumo politika bei sutinkate dėl savo asmens duomenų tvarkymo tvarkos, kuri nustatyta šiame dokumente.

2.4.Privatumo politika galioja visiems asmenims, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai naudojasi Prekybos platforma.

2.5.Prekybos platformos tvarkytojas yra LAMPETRA ir remiantis teisės aktais mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas. Už duomenų apsaugą LAMPETRA atsakingo asmens kontaktai: Tarybos pirmininkas, tel.Nr.: 8-441-52289, el.paštas.: zvejai.lampetros@gmail.com . Visais klausimais kilusiais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo prašome kreiptis šiais kontaktais.

 

III.ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 

3.LAMPETRA tvarkydama Jūsų asmens duomenis:

3.1.laikysi galiojančių teisės aktų, įskaitant BDAR, reikalavimų;

3.2.Jūsų asmens duomenis tvarko teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

3.3.rinka Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais;

3.4.imsi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

3.5.asmens duomenys laiko tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

3.6.neteikia asmens duomenų tretiesiems asmenims ir neviešina jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

3.7.užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 

IV.ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS

 

4.Asmens duomenys yra renkami šiais būdais:

4.1.kai Jūs pats pateikiate savo asmens duomenis mums;

4.2.kai Jūs naudojatės Prekybos platforma;

4.3.kai Jūsų asmens duomenys yra gaunami iš trečiųjų asmenų / institucijų.

 

V.ASMENS DUOMENŲ RINKIMO IR NAUDOJIMO TIKSLAI

 

5.1.Jūsų asmens duomenis renkame ir naudojame šiame Privatumo politikos skyriuje nustatytais tikslais.

5.2.Registravimosi, identifikavimo ir paslaugų teikimo, komunikacijos tikslais. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai naudojatės Prekybos platforma, joje registruojatės, talpinate turinį į Prekybos platformą. Mes taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai registruojatės Prekybos platformoje ar naudojatės ja kaip juridinio asmens atstovas. Asmens duomenys: vardas ir pavardė, įmonės pavadinimas, e. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji / registracijos vieta (miestas), IP adresas ir kitas Jūsų sukurtas ir į Prekybos platformą įkeltas turinys. Asmens duomenų gavimo ir tvarkymo teisinis pagrindas – tarp Jūsų ir Lampetra sudaryta sutartis (Prekybos platformos naudojimosi taisyklės). Asmens duomenų tvarkymo terminas: 3 metai nuo paskutinio aktyvaus veiksmo naudojantis Prekybos platforma. Asmens duomenų gavimo šaltinis: Jūs pats arba tretieji asmenys. Asmens duomenų teikimas: šiuos asmens duomenis teikiame ir viešiname Prekybos platformos naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka tretiesiems asmenims, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai naudojasi Prekybos platforma.

5.3.Mokėjimų, apskaitos ir atsiskaitymų kontrolės tikslu. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai pasinaudodami Prekybos platforma vykdote prekybą (prekių pirkimą ar pardavimą) Prekybos platformoje nustatyta tvarka. Asmens duomenys: Vardas, pavardė, e. pašto adresas, telefono numeris, PVM mokėtojo kodas, juridinio asmens / asmens kodas, atsiskaitomosios sąskaitos duomenys, duomenys apie užsakytas ir naudojamas paslaugas ir mokesčiai už jas, mokėjimų. Asmens duomenų gavimo ir tvarkymo teisinis pagrindas – tarp Jūsų ir Lampetra sudaryta sutartis (Prekybos platformos naudojimosi taisyklės). Asmens duomenų tvarkymo terminas: 3 metai nuo paskutinio aktyvaus veiksmo naudojantis Prekybos platforma. Asmens duomenų gavimo šaltinis: Jūs pats arba tretieji asmenys. Asmens duomenų teikimas: šiuos asmens duomenis teikiame ir viešiname Prekybos platformos naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka tretiesiems asmenims, kurie tiesiogiai naudojasi Prekybos platforma (perka ar parduoda prekes Prekybos platformos taisyklių nustatyta tvarka).

5.4.Tiesioginės rinkodaros tikslu. Gavus Jūsų sutikimą ir siekiant pateikti Jums naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją apie Lampetros, paslaugas ar kitą informaciją, tobulinant teikiamas paslaugas, Lampetra tvarko Jūsų asmens duomenis. Jeigu registruojantis Prekybos platformoje Jūs davėte sutikimą naudoti Jūsų duomenis šiuo tikslu, Lampetra, tobulindama teikiamų paslaugų kokybę, šiuo tikslu tvarkys Jūsų asmens duomenis bei analizuos Jūsų elgseną Prekybos platformoje, rinks informaciją ir duomenis apie suteiktų paslaugų istoriją. Asmens duomenys: telefono numeris, e. pašto adresas, duomenys apie Prekybos platformoje suteiktas paslaugas. Asmens duomenų gavimo ir tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų atskiras sutikimas tvarkyti šiuos duomenis. Asmens duomenų tvarkymo terminas: 3 metai nuo paskutinio aktyvaus veiksmo naudojantis Prekybos platforma. Asmens duomenų gavimo šaltinis: Jūs pats arba tretieji asmenys. Asmens duomenų teikimas: šie asmens duomenys tvarkomi tik vidiniais Lampetra tikslais ir nėra teikiami tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

5.5.Lampetra garantuoja, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Lampetra neperduos Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ar taikytinais teisės aktais. Tačiau Lampetra pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtu tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

5.6.Lampetra gali perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių yra reikalaujama, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

5.7.Lampetra surinktus duomenis apie Jus gali atskleisti šioms trečiosioms šalims: i) trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (techninių paslaugų teikėjams vykdant sutartis su šiais paslaugų teikėjais); b) trečiųjų šalių paslaugų teikėjams duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės talpinimo tikslais. Šių paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais

 

VI.ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR SAUGOJIMO TERMINAI

 

6.1.Lampetra saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

6.2.Lampetra deda maksimalias pastangas nesaugoti neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

6.3.Privatumo politikos V skyriuje detalizuojamas kiekvieno asmens duomenų tipo saugojimo terminas.

6.4.Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus ES teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti Lampetra ar Lampetra tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Lampetra perduodama Jūsų duomenis už ES ribų atliks visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintų, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

6.5.Lampetra įspėja, kad informacijos perdavimas internetu, net ir ėmusis visų galimų saugumo priemonių, nėra visiškai saugus. Todėl kai Jūs perduodate duomenis į Prekybos platformą – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Prekybos platformą susijusią riziką. Lampetra gavusi Jūsų duomenis, taikys griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

6.6.Lampetra sužinojus apie galimą grėsmę Jūsų asmens duomenų saugumui informuos Jus apie tokias aplinkybes atskiru pranešimu.

6.7.Lampetra neprisiima jokios atsakomybės dėl Prekybos platformos naudotojų pateiktų galimų nuorodų į išorines svetaines, kurios nesusijusios su Prekybos platforma. Jūs privalote asmeniškai susipažinti su šių išorinių svetainių privatumo politikomis bei imtis visų galimų saugumo priemonių savo asmens duomenų saugumo užtikrinimui.

 

VII.TEISĖS IR PAREIGOS

 

7.1.Lampetra Jus informuoja, jog remiantis BDAR ir nacionaliniais teisės aktais Jūs turite teisę:

- žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

- susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos Lampetra tvarko;

-reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

-reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

-reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

-nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

-reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad Lampetra juos sunaikintų;

-reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

7.2.Lampetra pasilieka teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų šiais atvejais ir kai būtina užtikrinti:

- nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

- valstybės saugumą ar gynybą;

- viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

- svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

- tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

- asmens duomenų teikėjo ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

7.3.Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti Lampetrai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavus Jūsų kreipimąsi, Lampetra turi teisę paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

7.4.Gavę Jūsų reikalavimą, į jį bus atsakyta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

7.5.Teisėtai atšaukus duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, Lampetra nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, nutrauks Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šioje Privatumo politikoje ir teisės aktuose nustatytas išimtis. Tuo atveju jei Lampetra atsisakys vykdyti Jūsų reikalavimus, Jums bus pateiktas argumentuotas atsisakymas.

7.6.Skundą dėl Lampetros priimtų sprendimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Bet kokiu atveju, prieš kreipiantis į šią instituciją, siūlome pirmiausia raštu kreiptis tiesiogiai į Lampetrą.

 

VIII.PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMO TVARKA

 

8.1.        Visi Privatumo politikos pakeitimai yra skelbiami Prekybos platformoje ir prieinami simboliniu adresu http://www.zuvis.lampetra.lt/lt/privatumo-politika  . Lampetra turi teisę bet kuriuo metu keisti šią Privatumo politiką, atskiru pranešimu apie tai neinformuodama. Jūs privalote savarankiškai domėtis dėl galimų šios Privatumo politikos pakeitimų. Lampetra turi teisę pateikti automatinį prašymą sutikti su šia Privatumo politika ir tuo atveju jei Jūs neduodate susitikimo Lampetra turi teisę neteikti paslaugų.

                                                                                         ______________________________