El.parduotuvės taisyklės

1. TAISYKLĖSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Taisyklės – šios elektroninės prekybos platformos http://www.zuvis.lampetra.lt naudojimo taisyklės įskaitant visus jų pakeitimus ar papildymus.

Prekybos platforma - elektroninės prekybos platforma http://www.zuvis.lampetra.lt ir/arba mobili aplikacija], atsiunčiama žvejui el. paštu po registracijosi (mobili Prekybos platformos aplikacija skirta tik Pardavėjams Produktų talpinimo tikslais.
LAMPETRA – Žuvininkystės įmonių asociacija LAMPETRA, juridinio asmens kodas 177180868, Lietuvininkų g. 26-3, LT-99179 Šilutė.

Pardavėjas - elektroninės prekybos platformoje http://www.zuvis.lampetra.lt užsiregistravęs ir LAMPETRA nariu esantis juridinis asmuo (turintis laivo veterinarinį patvirtinimą), kuris, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, pasinaudodamas Prekybos platforma, ketina skelbti apie parduodamas prekes.

Pirkėjas - elektroninės prekybos platformoje http://www.zuvis.lampetra.lt registruotas ir neregistruotas fizinis arba juridinis asmuo, kuris, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, pasinaudodamas Prekybos platforma, iš Pardavėjo ketina įsigyti jo parduodamas prekes. Prekės – šviežia ir/arba atšaldyta žuvis, sužvejota laikantis verslinės žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo reikalavimų, atitinkanti Žuvininkystės produktų, teikiamų mažais kiekiais vietinei rinkai, veterinarijos reikalavimus bei Pardavėjo žuvies produktų priežiūros programos reikalavimus.

Klientas – Pirkėjas ir Pardavėjas šiose Taisyklėse bendrai vadinami Klientu.

Paslaugos – LAMPETRA teikiamos Prekybos platformos administravimo ir/arba palaikymo paslaugos, kurios, įskaitant, bet neapsiribojant, sudaro galimybę Pardavėjui paskelbti viešą skelbimą apie parduodamą Produkciją, Pirkėjo galimybę susipažinti su viešu skelbimu, Pirkėjo galimybę pasinaudojant Prekybos platforma atlikti tiesioginį Prekių užsakymą / įsigijimą.

Skelbimas – Prekybos platformoje užsiregistravusio Pardavėjo, pasinaudojant Prekybos platformoje suteikiamomis techninėmis/informacinėmis priemonėmis, viešas paskelbimas apie

II. TAISYKLIŲ AIŠKINIMAS

II.1. Šios Taisyklės yra sutartis tarp LAMPETRA, Pardavėjo ir Pirkėjo dėl naudojimosi LAMPETRA administruojama Prekybos platforma.
II.2. Naudodamiesi Prekybos platforma Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su Taisyklėmis, sutinkate su Taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.
II.3. Naudojimasis Prekybos platforma šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Prekybos platformos naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, Paslaugos apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jie gali atlikti Prekybos platformoje, įskaitant Skelbimų skelbimą, Prekių užsakymą, Prekių įsigijimo sandorio sudarymą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir/ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant. Klientas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Prekybos platforma ir/ar Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Prekybos platforma.
II.4. Prekybos platformoje teikiamos paslaugos yra teikiamos neatlygintinai.
II.5. Be šių Taisyklių LAMPETRA, Pirkėjo ir Pardavėjo (bei kiekvieno iš jų atskirai su LAMPETRA) santykius reguliuoja atitinkamai prievolei taikytini Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir teisinę galią Lietuvos Respublikoje turintys tarptautiniai teisės aktai (sutartys/konvencijos) bei gerojo verslo praktika.
II.6. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

III. BENDROSIOS SĄLYGOS

III.1. LAMPETRA suteikia Klientams virtualią erdvę, t. y. Prekybos platformą, kurioje Pardavėjai turi galimybę paskelbti savo Skelbimus apie siūlomas Prekes, o Pirkėjai turi galimybę ieškoti ir skaityti Skelbimus bei užsakyti ir įsigyti Pardavėjo Skelbime nurodomas Prekes.
III.2. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne LAMPETRA, yra atsakingas už visą turinį, kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Prekybos platforma ir/arba Paslaugomis. Šių Taisyklių nuostatos prasme „turinys“ Skelbimą, o taip pat visą ir bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, dokumentus, komentarus, žinutes, bet tuo neapsiribojant, kurią Klientas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Paslaugomis / Prekybos platforma.
III.3. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog LAMPETRA nekontroliuoja Prekybos platformos turinio, kurį Klientas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Prekybos platforma ar Paslaugomis, todėl LAMPETRA nebus atsakingas dėl tokio turinio tikslumo, vientisumo ir/ar kokybės.
III.4. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad LAMPETRA turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Prekybos platformoje skelbiamą Skelbimų turinį, siekiant aptikti šias Taisykles pažeidžiantį turinį, o tokį turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio turinio bet kokį perdavimą / skelbimą.
III.5. LAMPETRA jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Prekybos platformoje siūlomomis Prekėmis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). LAMPETRA nebus Pirkėjo ir/arba Pardavėjo agentu, atstovu, tarpininku.
III.6. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Prekybos platformoje nėra laikomas LAMPETRA, kaip atskiro juridinio vieneto, pasiūlymu (oferta) sudaryti tokį sandorį.
III.7. Visi pranešimai ir informacija tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir LAMPETRA bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Prekybos platformoje, nebent šiose Taisyklėse ar atskirame pranešime bus nurodyta kitaip.
III.8. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Prekybos platformą ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso LAMPETRA arba yra gautas trečiųjų asmenų atskiras leidimas teisėtai naudotis šiomis teisėmis.
III.9. Visos teisės į Prekybos platformą ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Prekybos platformoje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško LAMPETRA sutikimo.
III.10. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Prekybos platformoje, yra LAMPETRA nuosavybė, išskyrus tuos prekių ženklus, kuriuos įkėlė Prekybos platformos naudotojai.

IV. LAMPETRA TEISĖS IR PAREIGOS


IV.1. LAMPETRA turi teisę bet kada nepranešęs Klientui keisti Prekybos platformą ir/ar Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Klientas, Prekybos platformos pavadinimą ir/ar interneto domeną, kuriuo Prekybos platforma pasiekiama. Klientas supranta ir sutinka, kad LAMPETRA niekada nebus laikoma atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.
IV.2. LAMPETRA turi teisę laikinai apriboti visos ar dalies Kliento turinio pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies Paslaugų teikimą:
IV.2.1. jei Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse prisiimtus įsipareigojimus ar nesilaiko nustatytų draudimų ar apribojimų;
IV.2.2. jeigu, LAMPETRA nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ar Prekybos platformos atnaujinimo darbai;
IV.2.3. jeigu to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
IV.2.4. jeigu tai yra reikalinga, siekiant apginti LAMPETRA ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
IV.2.5. jeigu Klientas naudodamasis Paslaugomis, Prekybos platforma ir/ar keldamas Skelbimus daro žalą LAMPETRA tiesioginei veiklai, įskaitant, bet neapsiribojant LAMPETRA dalykinei reputacijai;
IV.2.6. kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.
IV.3. LAMPETRA turi teisę keisti Skelbimus ir bet kokį kitą turinį, įskaitant, bet neapsiribojant Kliento registracijos informacijos pakeitimą, jei Klientas pateikė klaidingą informaciją ir/ar pažeidė šių Taisyklių nuostatas.
IV.4. LAMPETRA turi teisę bet kada Prekybos platformos ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas temines sritis nekeisdama Pardavėjo informacijos, tam, kad Prekybos platforma būtų patogiau naudotis.
IV.5. LAMPETRA turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Prekybos platformoje, įskaitant Kliento Skelbimų ir/ar užsakymo veiksmų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones LAMPETRA turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus.
IV.6. LAMPETRA turi teisę, be išankstinio rašytinio įspėjimo, savo nuožiūra panaikinti Kliento registracijos paskyrą, jei Klientas pateikė klaidingus ar klaidinančius duomenis. LAMPETRA taip pat turi teisę savo nuožiūra, be išankstinio rašytinio įspėjimo, panaikinti Kliento paskyrą, jei Klientas yra pažeidęs Taisykles.
IV.7. LAMPETRA, be atskiro pranešimo Klientui, turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis ir/arba Paslaugomis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.
IV.8. LAMPETRA ir Klientas susitaria, kad LAMPETRA turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti arba neterminuotai suspenduoti Prekybos platformos veiklą, informuodama apie tokį sprendimą Prekybos platformoje ne vėliau nei 14 kalendorinių dienų iki sprendimo įgyvendinimo.

V. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

V.1. Pardavėjas įsipareigoja naudodamasis Prekybos platforma ir/ar Paslaugomis paisyti ir nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant, bet neapsiribojant Pirkėjo teisėmis.
V.2. Pardavėjas įsipareigoja registruojantis Prekybos platformoje pateikti pilną, teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant savo įmonės pavadinimą, rekvizitus, atsiskaitomosios sąskaitos duomenis, kontaktinius duomenis, el. pašto adresą ir atstovo duomenis.
V.3. Pateikti objektyvią, teisingą, neklaidinančią, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti Prekes.
V.4. Pardavėjas privalo užtikrinti, kad skelbimuose pateikiamose nuotraukose yra nurodytos tikrosios Skelbimų tekste pateikiamos Prekės. Taip pat užtikrinti, kad nuotraukos būtų aiškios, be papildomų apipavidalinimų, grafinių elementų.
V.5. Pardavėjas įsipareigoja Prekybos platformoje reklamuoti ir pardavinėti tik tokias prekes, kurios atitinka Prekėms keltinus maisto higienos reikalavimus ir kitus normatyviniuose teisės aktuose nurodytus bei Prekėms taikytinus reikalavimus. Pardavėjas įsipareigoja Prekes sandėliuoti, laikyti, transportuoti ir pakuoti laikantis visų Prekėms taikytinų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos higienos nuostatų reikalavimų.
V.6. Pardavėjas privalo nedelsdamas pranešti LAMPETRA apie bet kokius Pardavėjo informacijos ir/ar duomenų pasikeitimus, pakeičiant šią informaciją Prekybos platformos registracijos anketoje. Pardavėjas prisiima visą riziką susijusią su pasikeitusios informacijos savalaikiu neišviešinimu ir įsipareigoja pilnai padengti trečiųjų asmenų (įskaitant Pirkėjų) galimai patirtus nuostolius dėl šios pareigos nevykdymo.
V.7. Pardavėjas privalo nedelsdamas el. paštu pranešti LAMPETRA, jei Pardavėjo vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudojanttis Prekybos platforma, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims. Atsiradus tokioms aplinkybėms Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant savarankiškai pakeisti prisijungimo prie Prekybos platformos duomenis registracijos anketoje. Pardavėjas įsipareigoja atlyginti visus trečiųjų asmenų (įskaitant Pirkėjus) galimai patirtus nuostolius dėl prisijungimo duomenų praradimo. Pardavėjas supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei registracijos vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Prekybos platforma, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Pardavėjui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti.
V.8. Pardavėjas įsipareigoja Skelbimus skelbti tik jų turinį atitinkančiose Prekių rūšinėse srityse.
V.9. Naudodamasis Prekybos platforma Pardavėjas patvirtina:
V.9.1. yra mokus juridinis asmuo, teisėtai atstovaujamas asmens, kuris turinį visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, sudaromus Prekybos platformoje;
V.9.2. tinkamai ir sąžiningai vykdys savo pareigas Pirkėjams ir LAMPETRA, nurodytas Taisyklėse;
V.9.3. supranta, kad Pardavėjui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis;
V.9.4. supranta ir sutinka, kad Pardavėjui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Pardavėjo ir LAMPETRA sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
V.9.5. supranta ir sutinka, kad Pardavėjui ir Pirkėjui sudarius sandorį pasinaudojant Prekybos platforma, bus sukurti savarankiški prievoliniai santykiai, siejantys tik Pirkėją ir Pardavėją.

VI. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

VI.1. Pirkėjas įsipareigoja naudodamasis Prekybos platforma ir/ar Paslaugomis paisyti ir nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant, bet neapsiribojant Pardavėjo teisėmis.
VI.2. Pirkėjas įsipareigoja registruojantis Prekybos platformoje pateikti pilną, teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant savo įmonės pavadinimą / vardą, pavardę, rekvizitus, kontaktinius duomenis, el. pašto adresą ir atstovo duomenis (jei registruojamas juridinis asmuo).
VI.3. Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti LAMPETRA apie bet kokius Pirkėjo informacijos ir/ar duomenų pasikeitimus, pakeičiant šią informaciją Prekybos platformos registracijos anketoje. Pirkėjas prisiima visą riziką susijusią su pasikeitusios informacijos savalaikiu neišviešinimu ir įsipareigoja pilnai padengti trečiųjų asmenų (įskaitant Pardavėjų) galimai patirtus nuostolius dėl šios pareigos nevykdymo.
VI.4. Pirkėjas privalo nedelsdamas el. paštu pranešti LAMPETRA, jei Pirkėjo vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudojantis Prekybos platforma, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims. Atsiradus tokioms aplinkybėms Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant savarankiškai pakeisti prisijungimo prie Prekybos platformos duomenis registracijos anketoje. Pirkėjas įsipareigoja atlyginti visus trečiųjų asmenų (įskaitant Pardavėjus) galimai patirtus nuostolius dėl prisijungimo duomenų praradimo. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei registracijos vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Prekybos platforma, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Pirkėjui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti.
VI.5. Naudodamasis Prekybos platforma Pirkėjas patvirtina:
VI.5.1. yra mokus juridinis arba fizinis asmuo, teisėtai atstovaujamas asmens, kuris turinį visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, sudaromus Prekybos platformoje;
VI.5.2. tinkamai ir sąžiningai vykdys savo pareigas Pardavėjams ir LAMPETRA, nurodytas Taisyklėse;
VI.5.3. supranta, kad Pirkėjui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis;
VI.5.4. supranta ir sutinka, kad Pirkėjui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Pirkėjo ir LAMPETRA sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
VI.5.5. supranta ir sutinka, kad Pardavėjui ir Pirkėjui sudarius sandorį pasinaudojant Prekybos platforma, bus sukurti savarankiški prievoliniai santykiai, siejantys tik Pirkėją ir Pardavėją;

VII. UŽSAKYMŲ VYKDYMO IR PREKIŲ PRISTATYMO / ATSIĖMIMO TVARKA


VII.1. Informaciją apie parduodamas Prekes Pardavėjas skelbia savo paskyroje. Atitinkamai Prekių kategorijai priklausančioje paskyroje Pardavėjas pateikia informaciją apie: Prekės rūšį, Prekės sužvejojimo laiką, vietą kurioje galima atsiimti įsigytas Prekes, tikslų laiką, iki kurio bus galima atsiimti Prekes , savo kontaktinę informaciją pasiteiravimui dėl Prekių.
VII.2. Prekių užsakymas vykdomas toliau nurodoma tvarka:
VII.2.1. Pirkėjas Pardavėjo (-ų) paskyroje pasirenka konkrečią Prekę ir perkamą jos kiekį.
VII.2.2. Pilnai sukomplektavęs savo pirkimo krepšelį Pirkėjas patvirtina užsakymą paspausdamas pirkinių krepšelio ikoną.
VII.2.3. Patvirtinus įsigyjamų Prekių krepšelį Pirkėjo paskyroje yra suformuojamas bankinio pavedimo nurodymas, kuriame pateikiami Pardavėjo atsiskaitomosios sąskaitos duomenys. Bankinio pavedimo nurodymas Pirkėjui taip pat yra išsiunčiamas Pirkėjo registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu. Patvirtinus užsakymą Pardavėjas registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu yra informuojamas apie atliktą užsakymą, pateikiant informaciją apie įsigytas Prekes ir jų kiekį, Pirkėjo kontaktinius duomenis.
VII.2.4. Prekių krepšelio patvirtinimas laikomas Prekių įsigijimo sandorio su Pardavėju sudarymo momentu. Patvirtinus užsakymą Pirkėjo įsigytos Prekės yra automatiškai išimamos iš Prekybos platformos. Neatsižvelgiant į tai ar bus atliktas toliau nurodomas bankinis mokėjimas už įsigytas Prekes ar ne, Prekės bus atsiimtos ar ne, Pirkėjui kyla pareiga pilnai atsiskaityti su Pardavėju už įsigytas Prekes.
VII.2.5. Gavęs suformuotą bankinį mokėjimo nurodymą Pirkėjas privalo atlikti bankinį mokėjimą mokėjimo nurodyme pateiktas Pardavėjo atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitais. Pirkėjas su Pardavėju gali atskirai susitarti ir dėl kitokios atsiskaitymo tvarkos (mokėjimo grynaisiais Prekių atsiėmimo vietoje, ar mokėjimo už Prekes atidėjimo), tačiau tai turi būti padaryta individualiai, tokias sąlygas derinant tiesiogiai su Pardavėju.
VII.2.6. Atlikęs bankinį mokėjimą už Prekes į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą (arba individualiai susitaręs dėl kitokios atsiskaitymo tvarkos) Pirkėjas turi susiekti su Pardavėju ir individualiai susitarti dėl Prekių atsiėmimo sąlygų.
VII.3. Pardavėjas privalo sudaryti sąlygas atsiimti Prekes Prekių Skelbime nurodytoje vietoje, Pirkėjui suteikdamas ne mažiau nei tris valandas, skaičiuojamas nuo atsiskaitymo už Prekes momento.
VII.4. Prekybos platformoje nėra formuojamos sąskaitos faktūros. Pardavėjas privalo sąskaitą faktūrą už įsigytas Prekes išrašyti ir pateikti tiesiogiai Pirkėjui.
VII.5. Įsigytas Prekes Pirkėjas iš Pardavėjo privalo atsiimti pats, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.
VII.6. Pateikdamas Skelbimą apie parduodamas Prekes Pardavėjas gali nustatyti minimalią užsakymo sumą arba kiekį, nuo kurios Prekės yra pristatomos Pirkėjui. Pateikdamas tokią informaciją Pardavėjas privalo nurodyti į kokius miestus toks pristatymas yra galimas ir atskleisti visą kitą būtiną pristatymo informaciją potencialiems pirkėjams (pristatymo laikas ir pan.).
VII.7. Pardavėjas privalo tinkamai ir laiku administruoti Skelbimus, nusprendęs nutraukti prekybą deaktyvuoti aktyvius Skelbimus.
VII.8. Atsižvelgiant į Prekėms keliamus higienos reikalavimus skelbimai apie Prekes Prekybos platformoje laikomi aktyviais Pardavėjo nustatytą laiką, bet ne ilgiau nei 6 val. (šešias valandas).
VII.9. LAMPETRA rekomenduoja prieš atliekant bet kokį Prekių užsakymą susiekti su Pardavėju ir suderinti galimas sandorio sąlygas.

VIII. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

VIII.1. Klientas sutinka, kad LAMPETRA nėra ir nebus atsakinga už Prekybos platformos ir/ar Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius ir/arba netiesioginius nuostolius ar žalą.
VIII.2. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Prekybos platforma ir/ar Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš LAMPETRA pusės dėl to, jog Prekybos platforma veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. LAMPETRA nėra ir nebus atsakingas už Prekybos platformoje esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.
VIII.3. LAMPETRA nebus atsakinga už Prekių, įsigyjamų naudojantis Prekybos platforma ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą. Visos Pirkėjo pretenzijos dėl Prekių kokybės, kiekio ir/ar komplektiškumo turi būti reiškiamos tiesiogiai Pardavėjui. Ir atitinkamai visos Pardavėjų pretenzijos dėl netinkamo Pirkėjų prievolių vykdymo turi būti reiškiamos tiesiogiai Pirkėjui.
VIII.4. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad LAMPETRA niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Prekybos platforma ir/ar Paslaugomis.
VIII.5. Bet kokia LAMPETRA atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama – 100 EUR (vieno šimto eurų) suma.

IX. TAISYKLIŲ KEITIMO TVARKA

IX.1. Kadangi informacinės sistemos, Paslaugos ir pati Prekybos platforma nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei lengviau prieinamą naudojimąsi Prekybos platforma, LAMPETRA turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.
IX.2. LAMPETRA apie Taisyklių pakeitimus informuos Klientus paskelbdama apie tai Prekybos platformoje.
IX.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų viešo paskelbimo Prekybos platformoje.
IX.4. Kliento nepertraukiamas naudojimasis Prekybos platforma, įskaitant, bet neapsiribojant prisijungimu prie Prekybos platformos, naujų užsakymų atlikimu, Skelbimų redagavimu ir/ar atnaujinimu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, patvirtina, jog Klientas susipažino su Taisyklių pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


X.1. Taisyklėms ir jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
X.2. Visi tarp LAMPETRA ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
X.3. Klientas prašymą ir/ar skundą dėl Prekybos platformos veiklos ir Paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti LAMPETRA ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius prašymus ir/ar skundus prašome siųsti adresu zvejai.lampetros@gmail.com.
X.4. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir LAMPETRA laiką.